Visie & Missie

De missie van Montessorischool Wageningen luidt 

met als basis de principes van Maria Montessori,  is Montessorischool Wageningen:
een school waar kinderen in een veilig pedagogisch klimaat zich in vrijheid optimaal kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke wereldburgers met oog, hart en respect voor elkaar en alles wat leeft, groeit en bloeit in hun omgeving.   

Motto: "Help mij het zelf doen."


Onderstaande mission statements vormen de rode draad van ons handelen. Daarna worden specifieke kernmerken van ons montessorionderwijs toegelicht.
 • Wij streven ernaar dat elk kind zijn talenten optimaal kan ontplooien en sluiten aan bij de ontwikkeling /onderwijsbehoeften van het individuele kind, volgens de idealen van Montessori.
   
 • Wij willen contact met de buitenwereld, met als doel kinderen handvatten te geven voor nu en later, zodat zij als autonome wereldburgers deel kunnen nemen aan de huidige en toekomstige samenleving.
   
 • Wij streven er naar dat kinderen en andere betrokkenen voldoende veiligheid en het vertrouwen ervaren om op een respectvolle, open wijze met elkaar en met anderen te communiceren. Het team geeft hierin het voorbeeld.
   
 • Op onze school streven we naar een doorgaande lijn in het hanteren van methodieken / (Montessori)materialen en in het handelen van de leerkrachten.
   
 • De professionele instelling van de leerkracht kenmerkt zich door authenticiteit, zelfreflectie, zelfontplooiing en afgestemd handelen.
   
 • Wij streven naar een uitdagende, overzichtelijke en aantrekkelijke leer- en werkomgeving in een schoon en fris gebouw.