Tussen Schoolse Opvang(TSO)


CORONA MAATREGELEN
De overblijfvereniging houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM. In samenspraak met de schoolleiding en het team is er een overgangsregeling ingesteld. Ouders kunnen niet meer helpen bij het overblijven, alleen een vast team van medewerkers is nog aanwezig op het plein. Bij slecht weer kunnen kinderen in de klas blijven onder leiding van een vaste overblijfmedewerker. Zij/hij zal een mondkapje dragen tijdens de lunchpauze. 
Dit betekent ook dat de kosten voor de Tussen Schoolse Opvang(TSO) tijdelijk gewijzigd zijn. Het abonnement is tot nader te bepalen datum opgeschort. Vanaf de zomer geldt dat de kosten voor de opvang per kind  € 50,00 bedragen. Dit geldt voor  zowel leden als voor niet-leden.
Leden hebben een automatische incasso afgegeven. Van nog niet aangemelde kinderen vragen wij uw bijdrage zelf over te maken of alsnog een inschrijfformulier in te vullen (zie website), aan uw kind mee te geven en op school aan de leerkracht af te geven met de  getekende machtiging. De leerkracht zal er voor zorgen dat het bij de overblijfvereniging komt. U kunt uw bijdrage anders onder vermelding van de naam van uw kind storten op rekeningnummer: NL90 INGB 00030601 08 t.n.v. Vereniging voor Kinderopvang Montessorischool


Overblijfvereniging
De overblijfvereniging is een zelfstandige vereniging voor en door ouders.
Bij aanmelding op school krijgen de ouders/verzorgers een aanmeldformulier.
 
Aanmelden / wijzigen
Aanmelden geschiedt alleen via het aanmeldformulier.

Helpen bij het overblijven
Ouders behoren ± 1 maal per maand mee te helpen bij het overblijven (indien dit niet mogelijk is kunnen ze dit afkopen). Zij ontvangen hiervoor een rooster dat ongeveer van vakantie tot vakantie loopt. Tevens wordt het rooster in de nieuwsbrief afgedrukt en is te vinden op de website (http://www.montessoriwageningen.nl) .
Overblijfouders kunnen beurten ruilen, geef dit dan door aan de coördinator. Bent u verhinderd (ziek, ziek kind, o.i.d.), zorg dan zelf voor vervanging. Als de overblijfouder niet komt wordt hij/zij de volgende periode dubbel ingeroosterd en krijgt een boete (€ 20,-).

Abonnementen-systeem:
Al een aantal jaar werken we met een abonnementen-systeem op basis van een (gemiddeld) aantal overblijfbeurten per week. Per kind bepalen we aan de hand van het afgelopen half jaar of er 1, 2, 3 of 4 dagen per week wordt overgebleven. Op de komende factuur vindt u het aantal dagen per week per kind voor het komende half jaar. Eens per half jaar wordt het abonnement bijgesteld. Hiertoe zal een mutatieformulier op de website beschikbaar gesteld worden. Uitgeprinte exemplaren zijn ook bij de overblijfcoördinator beschikbaar.

Kosten:
1 dag       p/week      € 56,40 per schooljaar
2 dagen p/week      € 112,80
3 dagen p/week      € 169,00
4 dagen p/week      € 225,40

Kunt u niet helpen bij het overblijven, dan bedragen de afkoopkosten voor het gehele schooljaar € 90,- .

Uitzonderingen:
Het is mogelijk om compensatie te vragen voor een periode dat een kind langer dan een week ziek is, met aftrek van administratiekosten. Tevens is er een klein aantal kinderen dat zeer incidenteel overblijft. Voor hen wordt een aparte voorziening getroffen. Dit dient u te bespreken met de overblijfcoördinator.

Overblijfcoördinator, Shelley Pattiasina
De overblijfcoördinator heeft tot taak de gang van zaken tijdens het overblijven te coördineren. De belangrijkste taken zijn:
  • Regelen en bijhouden van het overblijfrooster
  • (zo nodig) aanpassen dagrooster naar actuele situatie
  • Besluiten over binnen/buiten spelen
  • Contactpersoon van/naar het team
  • Coachen van en vraagbaak voor leidster en overblijfouders. Bereikbaar via mail overblijf.montessori@gmail.com
  • Uitgifte van speelmateriaal (sleutelbeheer).

Wat een overblijfouder moet weten tijdens het overblijven
 
Algemeen
De overblijfouder is er om het overblijfteam te assisteren bij het overblijven en dus NIET voor zijn/haar eigen kind. Per ouder zijn er zo'n 21 kinderen om toezicht over te houden. Wij werken samen met de school en hanteren de zelfde afspraken die op school ook gebruikt worden. Hierbij verwijzen wij naar het Pedagogisch Klimaat van de Montessorischool en de 10 gouden regels. Deze kunt u vinden op de website van de school.
 
Tijden
Overblijfouders zijn uiterlijk om 11.45 uur op school. Zo nodig geeft de overblijfcoördinator bijzonderheden van de dag door en wordt de indeling bekend gemaakt. De overblijfouders zijn klaar om ongeveer 13.15 uur, wanneer de kinderen naar binnen zijn en alles is opgeruimd.
 
Overdracht van leerkracht aan overblijfouder bij aanvang pauze
Bij aanvang van het overblijven draagt de leerkracht de klas over aan de dienstdoende overblijfouder.
Vaste overdrachtspunten zijn:
  • Ouder stelt zich voor aan de kinderen of wordt voorgesteld;
  • Kinderen die tussentijds door ouders worden opgehaald;
  • Kinderen die in de pauze (door) mogen werken aan een bepaalde opdracht;
  • Bij slecht weer en dus binnen blijven; welk materiaal mag worden gebruikt.
 
Tijdens het eten
De taak van de overblijfouder tijdens het eten is het bevorderen van een rustig eetklimaat, zonder gerén en lawaai. Iedereen doet dat op zijn eigen manier en naar eigen inzicht. Tijdens het eten blijven de kinderen aan hun eigen tafel zitten totdat hun brood  en drinken zo veel mogelijk op is. dit tot minimaal 12.15 uur.
Kinderen mogen niet voor 12.15 uur de klas uit.
 
Kinderen die hun brood niet / langzaam opeten
Kinderen hoeven hun brood niet persé helemaal op te eten. Wat er overblijft gaat niet in de prullenbak maar blijft in de brooddoos. Op deze manier worden ook de ouders geïnformeerd over de eetlust van hun kind. Onderbouwers hebben vaak te veel eten en drinken bij zich, waarvan zij dus overhouden. Indien dit aan de orde is zal de overblijfouder dit tijdens de overdracht melden aan de coördinator. Deze bepaalt dan of er een briefje mee gaat naar huis.
 
Achterlaten van het lokaal na het eten
Na het eten zorgt de overblijfouder ervoor dat de etensresten zijn opgeruimd en de tafeltjes schoon zijn.
Om 12.15 uur mogen kinderen kiezen of ze binnen of buiten willen spelen.
 
Buiten spelen op het kleuterplein
Dit plein is alleen voor kleuters! Eventueel met toestemming ook de midden- en bovenbouw in herfst en winter.
Buiten spelen op het grote plein (2 kanten)
Één kant is voor voetballen, de andere kant is voor vrij spelen. De kinderen mogen nooit van het plein af of in de schooltuin komen zonder begeleiding. De taak van de overblijfouders tijdens het buitenspelen is het voorkomen en/of oplossen van ruzie(tjes). Het is daarom van belang om verspreid over het schoolplein aanwezig te zijn. Kinderen stimuleren tot spelen of spelletjes is natuurlijk prima. Volg je ouderlijk gevoel en wees niet bang om andere dan je eigen kinderen aan te spreken. Ballen op het dak worden er vanwege de veiligheid niet afgehaald tijdens het overblijven. De overblijfcoördinator regelt dit buiten het overblijven om.
 
Binnen spelen
In de grote hal: spelen met Kapla, lego, sjoelen, spelletjes en knutselactiviteiten voor leerlingen van de middenbouw. In 'De bocht' worden ook spelletjes en knutselmateriaal aangeboden aan leerlingen van de bovenbouw.
De leerlingen van de onderbouw gaan in principe altijd naar buiten tenzij het slecht weer is. Dan krijgen ook zij een activiteit aangeboden.
 
Conflicten
Indien er een conflict ontstaat met of tussen kinderen dan lost de betrokken overblijfouder dit in principe met de kinderen op. Lukt dit niet, dan wordt de overblijfcoördinator te hulp geroepen, die eventueel de leerkracht van het kind inschakelt. In ernstige gevallen wordt er contact opgenomen door de coördinator met de ouders.
 
Einde overblijftijd
12.50 uur                        Opruimen van de gebruikte spullen, de kinderen gaan naar de klas;
12.55 uur                        De bel gaat en kinderen/leerkrachten worden geacht in de klas te zijn;
13.00 uur                        Ouders ruimen op en melden zich af.
13.00 - 13.30 uur     Het overblijfteam is nog aanwezig voor vragen of op- en aanmerkingen van de ouders.

Kinderen met een allergie
Informatie over kinderen met een allergie wordt vastgelegd in de klassenlijst. De leerkracht is verantwoordelijk voor het actualiseren van deze informatie.
  
Wat een kind moet weten tijdens het overblijven
 
Snoep
In de lunchtrommel zien we graag een voedzame lunchmaaltijd, snoepen mag weer na schooltijd.
 
Rust aan tafel
We eten gezellig en streven er naar om rust aan tafel te bewaren. Dit doen we door te blijven zitten tot
12.15 uur voor de bovenbouw en tot 12.20 uur in onder- en middenbouw.
 
Respect
Vriendelijk met elkaar omgaan helpt om ook tijdens het overblijven een fijne sfeer te houden.
 
Veiligheid
Voor ieders veiligheid hebben we afgesproken dat er alleen buiten gerend wordt en tikkertje of verstoppertje gespeeld mag worden. 
 
Weggaan?
Het is vanzelfsprekend dat je de speelplaats alleen met toestemming van de overblijfleidsters of een ouder mag verlaten om bv een bal te halen.
 
Rommel
Alle rommel die we maken, ruimen we na afloop van het overblijven gezamenlijk op. 
 
Speelmateriaal
Het is fijn om zo lang mogelijk plezier van de materialen te hebben, daarom zijn we er voorzichtig mee.
 
Ruzie
Wanneer je er niet meer samen uitkomt wil de leiding je graag helpen om een oplossing te vinden. Zo voorkomen we dat het erger wordt.

Briefje
Je mag bij een vriendje of vriendinnetje thuis gaan eten als je hiervoor een briefje bij je hebt van je ouders.

Adres secretariaat:
Jagerskamp121, 6706 EK Wageningen
Gironummer: 3060108 t.n.v. Penningmeester Ver. voor kinderopvang De Montessorischool, Wageningen