Medezeggenschapsraad (MR)

Een drietal ouders (de oudergeleding) vormt samen met drie teamleden (de personeelsgeleding) de Medezeggenschapsraad, oftewel de MR. Dit orgaan wordt wettelijk verplicht gesteld door de overheid. Oudergeleding en personeelsgeleding houden gezamenlijk de vinger aan de pols als het gaat om onderwijs-, beheers- en personeelszaken van de school.

De oudergeleding brengt in de MR het gezichtspunt van de ouders zo goed mogelijk naar voren, ook in het overleg met de directie. Via instemming of advies, maar veelal ook door overleg met de directie, probeert de MR te werken aan een goede Montessorischool.

MR-ouders peilen (o.a. door het organiseren van ouderavonden met de OR) wat er bij de ouders leeft. MR-leden nemen op persoonlijke titel een standpunt in. De teamgeleding wijst per bouw een MR-lid aan.