Visie & Missie

De missie van Montessorischool Wageningen

Met als basis de principes van Maria Montessori, is Montessorischool Wageningen een school waar kinderen in een veilig pedagogisch klimaat zich in vrijheid optimaal kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke wereldburgers met oog, hart en respect voor elkaar en alles wat leeft, groeit en bloeit in hun omgeving.
 

Motto: "Help mij het zelf doen."

Onderstaande zeven kernwaarden vormen de rode draad van ons handelen. Daarna worden specifieke kernmerken van ons montessorionderwijs toegelicht.

Montessorivisie: Wij streven ernaar dat elk kind zijn talenten optimaal kan ontplooien en sluiten aan bij de ontwikkeling/ onderwijsbehoeften van het individuele kind, volgens de idealen van Montessori.

Wereldburgerschap: Middels contact met de buitenwereld, geven wij de kinderen handvatten voor nu en later, zodat zij als autonome wereldburgers deel kunnen nemen aan de huidige en toekomstige samenleving.

Vertrouwen en Veiligheid: Wij streven er naar dat kinderen en andere betrokkenen voldoende veiligheid en vertrouwen ervaren om op een respectvolle, open wijze met elkaar en met anderen te communiceren. Het team geeft hierin het voorbeeld.

Openheid en Samenwerking: Wij streven naar een optimale samenwerking tussen kind, leerkracht, ouders en interne en externe begeleiders om te komen tot een effectieve aanpak. 

Structuur en doelgerichtheid: Op onze school streven we naar een doorgaande lijn in het hanteren van methodieken/ 
(Montessori)materialen en in het handelen van de leerkrachten.

Professionaliteit en Eigenaarschap: De professionele instelling van de leerkracht kenmerkt zich door authenticiteit, zelfreflectie, zelfontwikkeling en afgestemd handelen.

Voorbereide Omgeving: Wij streven naar een uitdagende, overzichtelijke en aantrekkelijke leer- en werkomgeving in een schoon en fris gebouw.